Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2014.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 03.07.2017.
Budžeta izpildes pārskati
 

Saturs

Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2014. gadā

Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2014. gadā

Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2014. gadā

7.1 Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.2 Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.3 Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

7.4 Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.5 Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.6 Valsts izsniedzamie galvojumi 2014. gadam

7.7 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem (Likuma par valsts budžetu 2014. gadam 7. pielikums)

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2014. gadā

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2014. gadā

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2014. gadā

11. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2014. gadā

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2014. gadā

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2014. gadā

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2014. gadā

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2014. gadā

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2014. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2014. gadā

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2014. gadā

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2014. gadā

 

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2014. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2014. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2014. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2014. Gadā

Valsts pamatbužeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2014. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2014. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2014. gada 31. decembrī

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2014. gada 31. decembrī

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2014. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2014. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2014. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2014. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2014. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2014. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2014. gads)

Pašvaldību nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2014. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu krājumu izmaiņu pārskats (2014. gads)

Pašvaldību krājumu izmaiņu pārskats (2014. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2014. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2014. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2014. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2014. gads)

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem 2014. gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu uz 2014. gada 31. decembri

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu uz 2014. gada 31. decembri

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2014. gada 31. decembrī

Pašvaldību galvojumu saraksts uz 2014. gada 31. decembri (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām)

Valsts izsniegtie galvojumi (2014. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm) (2014. gads)

Pašvaldību aizņēmumu saraksts (2014. gads)

Valsts ārējā parāda pārskats (2014. gads)

Valsts iekšējā parāda pārskats (2014. gads)