Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Mēneša pārskati par parādu

Izveidots : 04.07.2017. Atjaunots: 18.06.2024.

Atbilstoši lietotāju pieprasījumam no 2017.gada oficiālā mēneša pārskata “Valsts un pašvaldību parāds” datu struktūra ir aktualizēta atbilstoši Eiropas kontu sistēmai EKS 2010 - finanšu instrumenti  (noguldījumi, parāda vērtspapīri, aizņēmumi) nominālvērtībā sadalījumā pa to kategorijām un termiņiem. Papildus detalizētā informācija par katru no finanšu instrumentiem ir apkopota Pārskata pielikumos.

Mēneša pārskata “Valsts un pašvaldību parāds” dati klasificēti un uzrādīti pa finanšu instrumentu kategorijām nominālvērtībā un to termiņiem (īstermiņa un kopā vidēja /ilgtermiņa) strukturāli atbilstoši MK 2005.gada 8.novembra noteikumiem Nr. 842 “Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju” un Eiropas Kontu Sistēmai EKS 2010. Pārskata  pielikumos ‘Valsts  parāda vērtspapīri”, “Valsts un pašvaldību aizņēmumu pārskats”, “Valsts noguldījumi (saistības)” dati detalizēti klasificēti pa finanšu instrumentu apakškategorijām, termiņiem un valūtām.

Savukārt līdz 2016.gadam mēneša pārskatā “Valsts un pašvaldību parāds” parāds nominālvērtībā bija primāri strukturēts sadalījumā pa iekšējo un ārējo parādu kategorijām atbilstoši parāda instrumentu emisijai iekšzemes vai starptautiskajos tirgos, tālāk detalizēti klasificējot sadalījumā pa parāda termiņiem un instrumentiem, papildus detalizēta informācija bija apkopota iekšējā un ārējā parāda pārskatos.