Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2006.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Bilances un to pielikumi
 

Saturs

1.pielikums Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2006.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2006.gada 31.decembri

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.pielikums Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoriem 2006.gadā

4.pielikums Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2006.gadā

5.pielikums Informācija par valsts budžeta iestāžu kreditoriem 2006.gadā

6.pielikums Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2006.gadā

7.pielikums Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2006.gadā

8.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2006.gadā

9.pielikums Valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2006.gada kustības pārskats

10.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2006.gada kustības pārskats

11.pielikums Pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem 2006.gadā

12.pielikums Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2006.gadā

13.pielikums Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2006.gada 31.decembri

14.pielikums Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2006.gada 31.decembri

15.pielikums Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2006.gada 31.decembri

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2006.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

16.pielikums Valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz 2003., 2004., 2005. un 2006.gada beigām)

17.pielikums Pārskats par valsts parādu 2006.gadā

17.1. pielikums Pārskats par valsts parādu 2006.gadā

17.2. pielikums Pārskats par valsts parādu 2006.gadā

18.pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.1. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.2. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.3. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.4. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.5. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.6. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.7. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.8. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.9. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.10. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

18.11. pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2006.gadā

19.pielikums Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2006.gadā

20.pielikums Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2006.gada 31.decembrī

21.pielikums Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no 2007.gada līdz 2011.gadam

22.pielikums Valsts izsniegto galvojumu 2006.gada pārskats

23.pielikums Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2006.gada 31.decembri

24.pielikums Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2006.gada 31.decembri

 

Budžetu izpilde
 

Saturs

25.pielikums Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2006.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)  

26.pielikums Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2006.gadā (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi  

27.pielikums Valsts budžeta ieņēmumi 2006.gadā

28.pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2006.gadā

28.1. pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2006.gadā

28.2. pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2006.gadā

28.3. pielikums Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2006.gadā

29.pielikums Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2006.gadā

30.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2006.gadā

30.1.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2006.gadā

30.2.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2006.gadā

30.3.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2006.gadā

31.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2006.gadā

31.1. pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2006.gadā

31.2. pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2006.gadā

31.3.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2006.gadā

32.pielikums Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti 2006.gadā, 2007.gadā, 2008.gadā un turpmākajos gados

33.pielikums Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izpilde 2006.gadā

34.pielikums Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2006.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi

35.pielikums Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2006.gadā

36.pielikums Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2006.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

37.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2006.gadā

38.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2006.gadā

39.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2006.gadā