Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2013.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 03.07.2017.
Budžeta izpildes pārskati
 

Saturs

Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2013. gadā

Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2013. gadā

Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2013. gadā

7.1 Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.2 Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.3 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

7.4 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.5 Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.6 Valsts izsniedzamie galvojumi 2013. gadam

7.7 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem (Likuma par valsts budžetu 2013. gadam 13. pielikums)

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2013. gadā

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2013. gadā

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2013. gadā

11.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2013. gadā (01. - 13. resors)

11.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2013. gadā (14. - 24. resors)

11.3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2013. gadā (25. - 74. resors)

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013. gadā

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2013. gadā

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2013. gadā

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2013. gadā

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2013. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2013. gadā

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2013. gadā

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2013. gadā

 

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2013. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2013. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2013.gadā

Valsts pamatbužeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2013. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2013. gada 31. decembri

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2013. gada 31. decembrī

Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2013. gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem (2013. gada 31. decembrī)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem (2013. gada 31. decembrī)

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem uz 2013. gada 31. decembri

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2013. gada 31. decembrī

Pašvaldību galvojumu saraksts uz 2013. gada 31. decembri (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām)

Valsts izsniegtie galvojumi (2013. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm) (2013. gads)

Pašvaldību aizņēmumu saraksts (2013. gads)

Valsts ārējā parāda pārskats (2013. gads)

Valsts iekšējā parāda pārskats (2013. gads)