Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2019.gada pārskats

Izveidots : 16.07.2020. Atjaunots: 07.09.2021.

Titullapa

Saturs

3. Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi

Skaidrojums par konsolidētā kopbudžeta izpildi

3.1. Konsolidētais valsts budžeta izpildes pārskats

Skaidrojums par  konsolidēto valsts budžeta izpildi

3.1.1. Likuma par valsts budžetu 1.pielikuma “Valsts konsolidētais budžets” izpilde

3.1.2. Likuma par valsts budžetu 2.pielikuma “Valsts budžeta ieņēmumi” izpilde

3.1.3. Likuma par valsts budžetu 3.pielikuma “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums” izpilde

3.1.4. Likuma par valsts budžetu 4.pielikuma “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām” izpilde

3.1.5. Likuma par valsts budžetu 5.pielikuma “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām” izpilde

3.1.6. Likuma par valsts budžetu 6.pielikuma “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpilde

3.1.7. Likuma par valsts budžetu 7.pielikuma “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpilde

3.1.8. Likuma par valsts budžetu 8.pielikuma “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” izpilde

3.1.9. Likuma par valsts budžetu 9.pielikuma “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpilde

3.1.10. Likuma par valsts budžetu 10.pielikuma “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpilde

3.1.11. Likuma par valsts budžetu 11.pielikuma “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” izpilde

3.1.12. Likuma par valsts budžetu 12.pielikuma “2019.gadā dzēšamo debitoru parādsaistību saraksts” izpilde

3.1.13. Valsts konsolidētā ziedojumu un dāvinājumu izpilde

3.1.14. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētā pamatdarbības izpilde

3.2. Konsolidētais pašvaldību budžeta izpildes pārskats

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

3.2.1. Konsolidētais pašvaldību pamatbudžeta izpildes pārskats

3.2.2. Konsolidētais pašvaldību speciālā budžeta izpildes pārskats

3.2.3. Konsolidētais pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats

 
 

Lai iegūtu pārskatu:

  • norādiet periodu: Gads - 2019 - gads_2019;

(informācija par Vispārējo valdību pieejama sākot ar 2019.gadu. Informācija par ministriju un pašvaldību gada pārskatiem pieejama sākot ar 2008.gadu)

  • norādiet organizācijas nosaukumu – nospiediet meklēšanas pogu, lai iegūtu visu iestāžu sarakstu vai ierakstiet 3 burtus no meklējamās iestādes nosaukuma; Lai iegūtu konsolidētos datus par Vispārējās valdības sektora iestādēm kopā (izņemot to kontrolētus un finansētus komersantus), norādiet: "Vispārējā valdība konsolidētais";

  • norādiet pārskatu;

  • norādiet valūtu. Izvēloties valūtu „Euro”, pārskati, kas sagatavoti par pārskata periodu līdz 2013.gada 31.decembrim, tiks attēloti pārrēķināti euro pēc valūtas kursa 1 euro = 0.702804 lati;

  • nospiediet pogu „Rādīt”*, lai apskatītu pārskatu uz ekrāna. Nospiediet pogu „Excel” vai „Pdf”, lai iegūtu pārskatu atsevišķā failā.

* Lietotājiem, kuri izmanto Internet Explorer 8,  pārskata attēlošanai lūdzam izmantot pogas „Excel” un „Pdf”.