Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2017.gada pārskats

Izveidots : 20.06.2018. Atjaunots: 30.10.2018.

Saturs

Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2017. gadā

Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2017. gadā

Skaidrojums pārskatam par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā

7.1. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.2. Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.3. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

7.4. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.5. Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.6. Valsts izsniedzamie galvojumi 2017. gadam

7.7. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2017. gadā

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2017. gadā

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā

11. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2017. gadā

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2017. gadā

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums pārskatam par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2017. gadā

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2017. gadā

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2017. gadā

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2017. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2017. gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2017. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2017. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2017. gada 31. decembrī

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2017. gada 31. decembrī

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2017. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2017. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2017. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2017. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2017. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2017. gadā

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem 2017. gada 31. decembrī

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2017. gada 31. decembrī

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2017. gada 31. decembri

Valsts ārējā parāda 2017. gada pārskats

Valsts iekšējā parāda 2017. gada pārskats