Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Iekšējā audita departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Iekšējā audita departaments 
 
Galvenās funkcijas:

  • plāno, organizē un veic uz risku novērtējumu balstītus sistēmas iekšējos auditus, t.sk. Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu vai ārvalstu finanšu palīdzības sistēmas, kvalitātes vadības sistēmas un informācijas drošības pārvaldības sistēmas iekšējos auditus, lai sniegtu pārvaldniekam atzinumu, kurā ietver vērtējumu par:

    * iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību Valsts kases izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai;

    * finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnību;

    *struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, izstrādātajai stratēģijai, attīstības un struktūrvienību darba plāniem, reglamentos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem;

    * efektīvu un ekonomisku resursu izmantošanu, drošu kontroli un resursu aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem;

    * Valsts kases izveidotās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību starptautisko kvalitātes standartu prasībām;

    * Valsts kases izveidotās informācijas drošības pārvaldības sistēmas atbilstību starptautisko informācijas drošības pārvaldības standartu prasībām.

  • nodrošina Valsts kases pārvaldnieka apstiprināto audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
  • sniedz konsultācijas Valsts kasē izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, ja tas neietekmē iekšējo auditoru objektivitāti;
  • organizē Valsts kases personāla apmācību, informēšanu un mutisku vai rakstisku konsultēšanu risku vadības, kontroles aktivitāšu un pārvaldības jomās;
  • nodrošina Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību Valsts kasē;
  • koordinē sadarbību un nodrošina informācijas sniegšanu Valsts kontroles revidentiem un citiem ārējiem auditoriem.

Kontakti