Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Pārskatu departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Pārskatu departaments 
 
Galvenās funkcijas:

  • nodrošina kvalitatīvu informāciju dažādu līmeņu vadības lēmumu pieņemšanai, valsts finanšu vadības mērķiem, deficīta un parāda līmeņa uzraudzībai:

* pilnveidojot noteikumu izstrādi budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par grāmatvedības uzskaites kārtošanu un pamatlīdzekļu nolietojuma normām;

* nodrošinot noteikumu izstrādi par ministriju un centrālo valsts iestāžu un pašvaldību, budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu personu un budžeta nefinansētu iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtību;

* sniedzot konsultācijas un metodoloģisko atbalstu par grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jautājumiem;

* piedaloties budžeta klasifikāciju izstrādāšanā un sniedzot priekšlikumus klasifikāciju grozījumiem;

* pieņemot, pārbaudot un apkopojot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatus;

  • attīsta tiešsaistes datu apmaiņu un elektronisko pakalpojumu pārskatu jomā - informācijas sistēmu „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” (ePārskati):

* nodrošinot programmatūras funkcionālo administrēšanu;

* nodrošinot Finanšu ministrijas un citās nozarēs izstrādātajos normatīvajos aktos noteikto pārskatu ieviešanu ePārskatos.

  • izstrādā Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politikas pamatnostādnes un koordinē to ieviešanu Valsts kases finanšu vadības sistēmā.
  • sagatavo kvalitatīvu un saprotamu Valdības Finanšu statistikas, Valsts budžeta deficīta un valsts parāda notifikācijai, kredītreitingu aģentūru, kā arī citu ārējo un iekšējo informācijas pieprasītāju vajadzībām un dažādu līmeņu vadības lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus:

* Valsts kases oficiālos pārskatus;

* Valsts kases operatīvos pārskatus;

* saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību un gadskārtējam valsts budžeta likumam.

Kontakti