Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Transfertu uzskaite

Izveidots : 28.06.2017.

23.01.2017.

Saņematis jautājums:

Lūdzu sniegt viedokli šādā jautājumā:
Tā kā VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvji diemžēl nepiedalījās Valsts kases rīkotājā seminārā "2016.gada pārskats un finanšu informācija", bet tieši mēs (Satiksmes ministrijas vārdā) esam atbildīgi par pašvaldību pārskata  Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu (no 2016.), tad vēlamies  precizēt jautājumu, kas vairākām pašvaldībām ir atšķirīgs:

Pašvaldības katru ceturksni mums iesniedz  iepriekš minēto pārskatu. Pēc semināra noklausīšanās pašvaldības apgalvo, ka saņemtos transfertus ieņēmumos iegrāmatos tikai pēc tam, kad mēs atskaiti būsim pieņēmuši - respektīvi 4.ceturkšņa ieņēmumus grāmatos 2017.gada 20.janvārī, jo tikai tad mēs būsim atzinuši viņu izdevumus.

Atbilde:

Atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1486) 5.punktam, ministrija izstrādā un apstiprina nozares vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību, kuru ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes.
Budžeta iestāde transferta izdevumus atzīst, apstiprinot citas iestādes pārskatu par transferta izlietojumu par veiktiem izdevumiem atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 179.2 – 179.5 punktam. Apstiprinājums apliecina, ka iestādei, kura ir transferta devēja, nav pretenziju pret transferta izlietojumu un tā nepieprasīs tā atmaksu. Tādejādi abas darījumā iesaistītās iestādes transfertu vienlaicīgi atzīst ieņēmumos vai izdevumos.

Jūsu vēstulē aprakstītajā situācijā izdevumus par transferta izlietojumu 2016. gadā atzīst tajā pārskata periodā, kurā ministrija apstiprinājusi attiecīgā transferta izlietojumu – 2017. gadā.

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” (turpmāk – likums) ierakstus grāmatvedības reģistros izdara pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu. Ja darījumam nav ārēja attaisnojuma dokumenta, tad budžeta iestāde sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu (piemēram, grāmatvedības izziņu). Pārskats par transferta izlietojumu ir piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzības procesa sastāvdaļa. Budžeta iestāde izvērtē, vai pārskats par transferta izlietojumu atbilst likuma 7. pantā noteiktajām prasībām attaisnojuma dokumentam un nepieciešamības gadījumā sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu.


13.01.2017.

Saņematais jautājums:

Gatavojot gada pārskatu un salīdzināšanos ir jautājums, kā atzīt transferta ieņēmumus no valsts iestādēm:

  1. Mērķdotācijas ceļiem. Satiksmes ministrija līdz šim vēstuli mums nerakstījusi par izdevumu atbilstību. Līdz ar to vai varam atzīt ieņēmumus, atbilstoši SM ceturkšņa atskaitēs norādītajam faktiskajam līdzekļu izlietojumam ar datumu? Un ar kuru datumu varam grāmatot ieņēmumus - kad ir pieņemtas ceturkšņa atskaites? Vai kā jārīkojas?

  2. Lauku atbalsta dienesta projekti. LAD projektu ietvaros mūsu pašvaldības projektu attaisnotās izmaksas tiek ieskaitītas pēc izdevumu veikšanas. LAD nepraktizē vēstuļu izsūtīšanu par attiecināmām izmaksām. Kā mums jārīkojas – vai jāprasa vēstule par attiecināmām izmaksām? Vai arī transferta ieņēmumus varam iegrāmatot ar datumu, kad tiek ieskaitīta nauda no LAD?

Atbilde:

Valsts kase izvērtēja jautājumus un paskaidro, ka budžeta iestāde transferta ieņēmumus atzīst, saņemot apstiprinājumu no citas iestādes par transferta izlietojumu vai veiktiem izdevumiem atbilstoši MK 15.12.2009.noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 179.2 – 179.5 punktam. Apstiprinājums apliecina, ka iestādei, kura ir transferta devēja, nav pretenziju pret transferta izlietojumu un tā nepieprasīs transferta atmaksu. Lūdzam sazināties ar Satiksmes ministriju un Lauku atbalsta dienestu un vienoties par attiecīgā apstiprinājuma esamību.

Ja Jūsu vēstulē aprakstītajā 1.gadījumā apstiprinājums ir pašvaldības iesniegtās atskaites pieņemšana, tad ieņēmumus atzīst atskaites pieņemšanas dienā. Ja 2.gadījumā cita apstiprinājuma nav, tad ieņēmumus atzīst, saņemot pārskaitījumu norēķinu kontā.

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” ierakstus grāmatvedības reģistros izdara, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, kurā ir ietverti šī likuma 7.pantā noteiktie rekvizīti. Ja darījumam nav ārēja attaisnojuma dokumenta, tad budžeta iestāde sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu (piemēram, grāmatvedības izziņu).


11.01.2017.

Saņematis jautājums:

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk- ministrija), pamatojoties uz 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”,  2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.41. “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”, 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1206  “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”, 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 695 “Kārtība,  kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” un 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” un atbilstoši valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” līdzekļu sadalījumam, veic transfertu pārskaitījumus pašvaldībām un valsts budžeta iestādēm.

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem vai citu normatīvo aktu regulējumu, pašvaldības un valsts budžeta iestādes par iepriekšējo pārskata gadu, vai citu pārskata periodu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, sniedz ministrijai pārskatus par transfertā pārskaitītā finansējuma izlietojumu. Pārskatus pašvaldības un budžeta iestādes sagatavo un ministrija pieņem tekošā gada janvāra mēnesī.

2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk- noteikumi Nr.1486) 170. punkts uzliek par pienākumu budžeta iestādēm ieņēmumus un izdevumus uzskaitīt pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus un izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas brīža, bet savukārt pamatojoties uz noteikumu Nr.1486 punktu 179.4 “Budžeta iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā vai attaisnojuma dokumentu par avansa pieprasījumu veic transferta pārskaitījumu avansā, atzīst avansā pārskaitītos transfertus. Apstiprinot transferta izlietojumu, par atbilstošo summu samazina avansa maksājumu un atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumus”.

Ministrijas ieskatā noteikumu Nr.1486 punkts 179.4 iespējams ir pretrunā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka, ka grāmatvedību jākārto saskaņā ar uzkrāšanas principu.

Ministrija vērš uzmanību, ka atbilstoši noteikumu Nr.1486 punkta 179.6 prasībām, transferti mērķdotācijai pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām šobrīd tiek uzskaitīti atšķirīgi nekā pārējie transferti.

Tādējādi, lūdzam sniegt skaidrojumu vai ministrija, pamatojoties uz 2017.gadā pašvaldību un budžeta institūciju iesniegtajiem un ministrijas apstiprinātajiem pārskatiem par 2016.gada transfertu izlietojumu- mērķdotācijai uzturēšanas izdevumiem, dotācijai par mācību līdzekļu iegādi, dotācijai izglītojamo ēdināšanai, dotācijai asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādē, dotācijai sporta skolu pedagogiem un dotācija par budžeta apakšprogrammu 09.00.00 “Sports”, var pašvaldību un budžeta iestāžu izlietotos transfertus atzīt 2016.gada izdevumos.

Atbilde:

Budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1486) prasībām ievēro uzkrāšanas principu, taču Saimnieciskā gada pārskata par valsts budžetu un par pašvaldību budžetiem sagatavošanas nolūkā (konsolidācijas vajadzībām) atsevišķu pārskata pozīciju uzskaitē ir noteiktas specifiskas prasības.

Budžeta iestāde transferta izdevumus atzīst, apstiprinot citas iestādes pārskatu par transferta izlietojumu par veiktiem izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1486) 179.2 – 179.5 punktam. Apstiprinājums apliecina, ka iestādei, kura ir transferta devēja, nav pretenziju pret transferta izlietojumu un tā nepieprasīs tā atmaksu. Tādejādi abas darījumā iesaistītās iestādes transfertu vienlaicīgi atzīst ieņēmumos vai izdevumos. Attiecībā uz transfertiem mērķdotācijai pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām MK noteikumos Nr.1486 paredzēta atkāpe no vispārējās transfertu uzskaites kārtības, nosakot, ka pārskata gada laikā veiktos transferta maksājumus atzīst izdevumos un pārskata gada beigās samazina atzītos izdevumus un atzīst prasības par neizlietotām un neapstiprinātām transferta summām.

Ministrijas vēstulē aprakstītajā situācijā izdevumus par transferta izlietojumu 2016. gadā atzīst tajā pārskata periodā, kurā ministrija apstiprinājusi attiecīgā transferta izlietojumu – 2017. gadā.

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” (turpmāk – likums) ierakstus grāmatvedības reģistros izdara ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts. Ja darījumam nav ārēja attaisnojuma dokumenta, tad budžeta iestāde sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu (piemēram, grāmatvedības izziņu). Pārskats par transferta izlietojumu ir piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzības procesa sastāvdaļa. Budžeta iestāde izvērtē, vai pārskats par transferta izlietojumu atbilst likuma 7. pantā noteiktajām prasībām attaisnojuma dokumentam un nepieciešamības gadījumā sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu.