Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2004.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Bilances un to pielikumi
 

Saturs

1.pielikums Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2004.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2004.gada 31.decembri

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.pielikums Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2004.gadā

4.pielikums Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2004.gadā

5.pielikums Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2004.gadā

6.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2004.gadā

7.pielikums Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

8.pielikums Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

9.pielikums Valsts budžeta iestāžu pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

10.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

11.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

12.pielikums Pašvaldību budžeta iestāžu pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā 2004.gada kustības pārskats

13.pielikums Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2004.gadā

14.pielikums Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2004.gada 31.decembri

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2004.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

15.pielikums Valsts parāda saistību pārskats (2001., 2002., 2003. un 2004.gadā)

16.pielikums Pārskats par valsts aizņēmumiem 2004.gadā

16.1.pielikums Valsts ārējā parāda 2004.gada pārskats

16.2. pielikums Valsts iekšējā parāda 2004.gada pārskats

17.pielikums Pārskats par valsts aizdevumiem 2004.gadā

18.pielikums Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2004.gadā

19.pielikums Izziņa par valsts un pašvaldību budžetu līdzekļu atlikumiem 2004.gada 31.decembrī

20.pielikums Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2004.gada 31.decembri

21.pielikums Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 2004. - 2009.gadam

22.pielikums Valsts izsniegto galvojumu 2004.gada pārskats

23.pielikums Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2004.gada 31.decembri

24.pielikums Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2004.gada 31.decembri

 
Budžetu izpilde
 

Saturs

25.pielikums 2004.gada konsolidētais kopbudžets (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

26.pielikums Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

26.1.pielikums Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

27.pielikums Valsts budžeta ieņēmumi 2004.gadā

28.pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā

28.1. pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2004.gadā

28.2.pielikums Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2004.gadā

28.3.pielikums Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 2004.gadā

29.pielikums Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2004.gadā

30.pielikums Pārskats par valsts budžeta aizdevumiem un atmaksām 2004.gadā

31.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā

31.1.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2004.gadā

31.2.pielikums Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2004.gadā

31.3.pielikums Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 2004.gadā  

32.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā

32.1.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2004.gadā

32.2.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2004.gadā

32.3.pielikums Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pēc valdības funkcijām 2004.gadā

33.pielikums Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā

34.pielikums Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti 2004., 2005. un 2006.gadam un turpmākajiem gadiem

35.pielikums Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izpilde 2004.gadā

36.pielikums Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam

37.pielikums Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

37.1. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

38.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2004.gadā

39.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2004.gadā

40.pielikums Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2004.gadā